Home

Magnesiumhydroxide h en p zinnen

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water. Docent / TOA Eigenschappen aggregatietoestand kleur dichtheid g/cm 3 kookpunt ° C vlampunt ° C Productinformatie formule molmassa productcode casnummer cmr mengsel H-zinnen P-zinnen Hantering en opslag Hantering Opslag Afgesloten bewaren. Home; Proeven; Instructies; Stoffen; Arbo; Checklist Magnesiumhydroxide kan de symptomen van maagcarcinoom maskeren. Overdosering Symptomen. Coma, apneu of tachypneu, spierverlammingen en aritmie, als gevolg van hypermagnesiëmie. Neem voor meer informatie over een vergiftiging met magnesiumhydroxide contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Eigenschappe Een etiket kan één of meer verplichte gevarenpictogrammen, gevarenaanduidingen (H Hazard -zinnen) en aanbevolen voorzorgsmaatregelen (P Precautionary -zinnen) bevatten. De H-zinnen staan in Bijlage III en de P-zinnen staan in Bijlage IV van de CLP verordening. Bijlage II omvat de gevarenaanduidingen voor mengsels (EUH Europese Unie Hazard -zinnen) H-zinnen en P-zinnen Inhoud 1 | Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, Hazard) 1.1 Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren 1.2 Gevarenaanduidingen voor gezondheidsgevaren 1.3 Gevarenaanduidingen voor milieugevaren 1.4 Aanvullende gevareninformatie (EUH-zinnen) 1.4.1Materiële eigenschappen 1.4.2Gezondheidseigenschappen 1.4.3Milieueigenschappe Molecuulmassa:40. Plaats in de stock: 42. wikipedia. H-zinnen. H 314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P-zinnen. P 280.1+3-301+330+331-305+351+338 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken

Magnesiumoxide neutraliseert maagzuur. Het houdt ook water in de darm vast, waardoor de poep zachter wordt. Hierdoor kunt u makkelijker poepen. Bij maagklachten, verstopping en spierkrampen in de kuit tijdens de zwangerschap. Maagklachten: neem dit medicijn dan alleen in bij zuurbranden of pijn H-zinnen en P-zinnen Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, met de H van hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen, met de P van precaution) volgens de EU-GHS/CLP-verordening. Inhoud 1 Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, Hazard) 2 1.1 Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren 2 1.2 Gevarenaanduidingen voor gezondheidsgevaren

Per die datum moeten zowel stoffen als mengsels zijn ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt volgens CLP. Met de invoering zijn de R (Risk)- en S (Safety)-zinnen op VIB's/MSDS-en vervallen en vervangen door H(Hazard)- en P(Precautionary) zinnen. De oude etikettering zal nog enkele jaren naast de nieuwe worden gebruikt wikipedia. H-zinnen. H 272-314-410 Kan brand bevorderen; oxiderend. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P-zinnen. P 273-280.1+3-301+330+331-305+351+338 Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen H-zinnen: H200: Instabiele ontplofbare stof. H201: Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie. H202: Ontplofbare stof, ernstig gevaar voor scherfwerking. H203: Ontplofbare stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking. H204: Gevaar voor brand of scherfwerking. H205: Gevaar voor massa-explosie bij brand. H220: Zeer licht ontvlambaar gas. H22

Magnesiumhydroxide - Home Veilig practicu

Omschrijving. Witte hygroscopische vaste stof. (Met kristalwater: MgCl2.6H2O, kleurloze kristallen.) Smeltpunt 714 °C. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 250 gram Lijst van H- en P-zinnen. H-zinnen: H200 - Instabiele ontplofbare stof. H201 - Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie. H202 - Ontplofbare stof; ernstig gevaar voor scherfwerking. H203 - Ontplofbare stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking. H204 - Gevaar voor brand of scherfwerking. H205 - Gevaar voor massa-explosie bij brand Magnesiumnitraat is het magnesiumzout van salpeterzuur, met als brutoformule Mg(NO3)2. De stof komt voor als geurloze, kleurloze of witte hygroscopische kristallen, die zeer goed oplosbaar zijn in water. Dit zout komt voor als anhydraat en hexahydraat. Magnesiumnitraat komt in de natuur voor als het mineraal nitromagnesiet

Voor de volledige tekst van de R-zinnen en (EU)H-zinnen die worden genoemd in deze rubriek, zie Rubriek 16. 3.2. Mengsels Niet van toepassing RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Inhalatie : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen P-zinnen:/2) CarvonH-zinnen:H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. P-zinnen:P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbeschermingdragen. 3)4) DichloormethaanH-zinnen:H315: Veroorzaakt huidirritatie. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H en P zinnen Fagron Belgium nv - Textielstraat 20 - 8790 Waregem Tel. + 32 (0) 70 233 112 - Fax + 32 (0) 70 233 126 P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden Berichten: 365. H en P. per 1 dec worden de r en s zinnen op etiketten van zuivere stoffen vervangen door de H en P statements. Als onze leerlingen een prakticumvoorbereideing maken vragen wij ze de r en s zinnen op te zoeken van de gebruikte stoffen. maar per 1 dec volgend jaar zullen we dus ook h en p zinnen aantreffen

magnesiumhydroxide - Farmacotherapeutisch Kompa

 1. 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Inhalatie : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Bewustzijnsstoornissen, Volgende symptomen kunnen optreden: Braken, Misselijkheid, Hoofdpijn,. Huidcontact : Veroorzaakt huidirritatie. Volgende symptomen kunnen optreden: erytheem (roodheid), Droge huid
 2. g dragen. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
 3. Gevaarsaanduidingen (H-zinnen) • Voorbeelden H zinnen -H222: Zeer licht ontvlambare aërosol -H270: Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend -H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel • EUH zinnen (extra voor Europa) • Een beperkt aantal H-zinnen per sto
 4. Hoe dan ook is azijn een oplossing van azijnzuur in water. Eventueel met nog enkele toevoegingen. Tegenwoordig gaat het echter niet meer over de R- en S-zinnen. Tegenwoordig gebruikt men de GHS-voorschriften en daar worden de R- en S-zinnen vervangen door H- en P-zinnen. De H- en P-zinnen van azijnzuur zijn makkelijk terug te vinden

CLP - Risico's van stoffen Risico's van stoffe

 1. De H- en P-zinnen dienen op verpakkingen van alle gevaarlijke stoffen voor te komen. Gevaarlijke stoffen of mengsels moeten volgens de voorschriften van GHS ingedeeld worden in een of meer categorieën. Voor elke categorie schrijft GHS voor welk pictogram, signaalwoord, bijhorende gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen op het etiket moeten vermeld worden
 2. De H- en P-zinnen zijn gestandaardiseerd en genummerd, waardoor de betekenis ervan voor iedereen terug te vinden, onafhankelijk van de taal die je spreekt. In dit artikel geven onze specialisten meer uitleg over H- en P-zinnen. H-zinnen De H staat voor hazard, oftewel gevaar
 3. Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Waar van toepassing P102 Buiten het bereik van kinderen houden. Waar van toepassing P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Waar va
 4. Als je bedoeld oplosbaarheid in water is dit 460 g/l Kristallen kaliumhexacyanoferraat(III) Algemeen Molecuulformule (uitleg) K3[Fe(CN)6] IUPAC-naam kaliumhexacyanoferraat(III) Andere namen rood bloedloogzout ; kaliumferricyanide ; red prussiate Molmassa 329,26 g/mol SMILES [C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[K+].[K+].[K+].[Fe+3] CAS-nummer 13746-66-2 EG-nummer 237-323-3 PubChem 26250.
 5. Ten slotte zijn bepaalde R-zinnen vervangen door H-zinnen (en gevaarsaanduidingen). Daarbij betreft het praktisch gezien deels een vervanging van een R-zin door zijn corresponderende H-zin en deels een uitbreiding met relevant geachte gevaren voor zwangere werkneemsters en werkneemsters tijdens de lactatie
 6. g met achtereenvolgens een antacidum, een H 2-receptorantagonist en een protonpompremmer.Bij voldoende effect wordt de medicatie.
 7. De H-zinnen zijn gevarenaanduidingen (H van hazard / gevaaraanduiding); De P-zinnen wijzen op voorzorgsmaatregelen (P van precaution / veiligheidsaanbeveling ). De H-zinnen vervangen de R-zinnen en zijn verplicht op de etikettering van een zuivere stof vanaf 1 december 2010

1. WAT IS MAGNESIUMHYDROXIDE TEVA 724 MG EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT* Geneesmiddelengroep Magnesiumhydroxide Teva 724 mg behoort tot de groep van maagzuurbindende geneesmiddelen. Tevens heeft het een laxerende werking. Gebruiken - bij brandend maagzuur - bij irritatie van de slokdarm - bij maag- of darmzwee H-stoffen. Vanaf 1 juni 2017 is Artikel 2.30 van afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit aangepast. Dit in verband met het vervallen van R(isk)- en S(afety)-zinnen. Het wijzigingsbesluit is 13 juni 2016 gepubliceerd in Staatsblad nummer 231.Met deze wijziging is de systematiek van R(isk)- en S(afety)-zinnen vervangen door H(azard)- en P(recaution)-zinnen

 1. Kankerverwekkende stoffen zijn aangegeven met H-zin H350, mutagene stoffen met H340 en voortplantinggiftige stoffen met H360. NB. De H-zinnen H351, H341, H361 zijn producten die verdacht kankerverwekkend, mutageen of voortplantingstoxisch zijn. Meer informatie over gevaarlijke stoffen vindt u ook in de Stoffencheck-app van de Inspectie SZW
 2. imaliseren. Volgorde in de groep 2 Fysieke gevaren 3 Gezondheidsgevare
 3. Met de invoering van de CLP is afscheid genomen van de oude R- en S-zinnen. Daarvoor in de plaats zijn de H- en P-zinnen (hazard en precaution-zinnen) gekomen. Een meerwaarde van de nieuwe gevaarssymbolen is het verschil dat nu gemaakt is in acute toxiciteit (het doodskopje) en langetermijneffecten (de radiant man / de torso)
 4. het gevarenetiket geeft met signaalwoord, H- & P-zinnen, pictogrammen en relevante stoffen conclusies geeft t.a.v. VIB plicht & speciale verpakkingseisen, UFI/ PCN plicht en BRZO categorie de etiketinformatie kan vertalen in 23 EU talen
 5. den (H&P) (1991) en Metaphon (Howell & Dean, 2000) de bekendste fonologische be-handelmethodes. H&P is een behandelme-thode, waarbij achtereenvolgens aan ver-schillende fonologische processen waar het kind moeite mee heeft, wordt gewerkt. De behandeling is cyclisch en gebaseerd op de volgorde van de normale fonologische ont-wikkeling (zie tabel 1)

In een RCT (n = 722) werden eerstelijnspatiënten met maagklachten gerandomiseerd tussen 3 strategieën: 'H. pylori-diagnostiek en-behandeling', 'PPI', en 'PPI gevolgd door H. pylori-diagnostiek en behandeling wanneer symptomen verbeterden', met als primaire uitkomstmaten na 1 jaar symptomen, kwaliteit van leven, patiënttevredenheid en totale kosten Welke H (hazard, gevaar) zou jij zien bij gebruik van NaCl? Welke P (precaution, voorzorgsmaatregel) zou jij zien bij gebruik van NaCl? Als je door de helelijst van mogelijke H en P-zinnen loopt, welke daarvan zou jij van toepassing achten op NaCl, en dus op een pak keukenzout vermeld willen zien De P-zinnen geven met name informatie over de (voorzorgs)maatregelen die genomen moeten worden bij het gebruik van 1 stof óf product voor preventie; en dan in het geval van een ongeluk of bij opslag en verwijdering. De meest uitgebreid geteste stoffen. De H-zinnen worden bepaald op basis van onderzoek (dierproeven en/of celcultuurproeven) Deze geven het risico van de stof aan. Dit zijn H- en P-zinnen (Hazard- en Precautionary: gevarenaanduiding en voorzorgsmaatregelen). Een H-zin geeft het gevaar aan, bijvoorbeeld H315: Veroorzaakt huidirritatie. Een P-zin geeft de voorzorgsmaatregelen aan, bijvoorbeeld P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden

Nu hebben we ook een CLP zinnen vertaler (Excel) uitgebracht waarmee deze etiketinformatie in 1 keer vertaald kan worden naar één van de 23 talen van de EU. De vertaler werkt ook zonder de mengsel rekentool en vertaalt: alle H-, P- & eventuele EUH zinnen (ook combinatie zinnen) op basis van de H, P of EUH code Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden Met letters kun je woordjes maken en zinnen. Ze lopen samen naar het lettermagazijn toe. Opa kiest steeds nieuwe letters en maakt daarmee nieuwe woorden. De man gaat de letters schrijven met een vulpen. Het meisje loopt naar Opa Brom toe en zoekt de m van mama

Natriumhydroxide — Chemieleerkrach

Dag Joeri, voor zover ik gevonden heb, heeft Lugol geen h- en p-zinnen. Dit betekent dat het product niet als gevaarlijk wordt bestempeld. Een document dat vaak meer (genuanceerde) informatie bevat dan de h- en p-zinnen, is de MSDS (material safety data sheet). Deze worden bij elk chemisch product gemaakt, en zijn makkelijk online te raadplegen H- en P-zinnen. Op verpakkingen van gevaarlijke stoffen staan H-zinnen en P-zinnen. De letter H staat voor het Engelse woord voor ongeluk (hazard). En de P staat voor het Engelse woord voor voorzorgsmaatregel (precaution) Meer over H- en P-zinnen op Wikipedia. Stoffencheck app Gratis vertaalsite voor vertalen van en naar het engels, spaans, duits, frans, italiaans en meer Op het etiket van (producten met) gevaarlijke stoffen staan gevaarpictogrammen (met een signaalwoord) met H- en P-zinnen. De gevaarspictogrammen geven het gevaar weer in de vorm van een plaatje (zoals een vlam, een doodshoofd in een ruit). De nummers van de H- en P-zinnen zijn in iedere taal gelijk

Knip en plak In het menu Bewerken: 1. Klik op Knippen. 2. Klik in de tekst op de plaats waar het woord moet komen. 3. Klik op Plakken. Oefen 1) Maak een nieuw document. Geef het de naam: verplaatsen. 2) Sla het op in de map: oefen. 3) Typ volgende zin: Ik maak nu een tweede oefening op de computer. Dat lukt goed. 4) Verplaats 'nu' DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen Materiële gevaren Klasse 2.1 Ontplofbare stoffen, instabiele ontplofbare stoffen H200 Instabiele ontplofbare stof. Klasse 2.12 Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Cat 1 H260 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaa De H- en P-zinnen vervangen de vroegere Europese R- en S-zinnen en zijn verplicht op de etikettering sedert 1 december 2010 voor zuivere stoffen en sedert 1 juni 2015 voor mengsels.. Boven op de door de GHS vereiste H-zinnen zijn enkele door de Europese Unie aanvullend verplicht gestelde zinnen in de lijst met H-zinnen opgenomen. Die worden aangeduid als EUH-zinnen

magnesiumoxide Apotheek

Algeldraat en magnesiumzouten binden maagzuur. Dit maakt de maaginhoud minder zuur. Bij maagklachten, zoals brandend maagzuur, pijn door opkomend maagzuur of een opgeblazen gevoel met misselijkheid. De maagpijn en het opgeblazen gevoel verminderen binnen een kwartier. De werking houdt 1 tot 3 uur aan Nederlands - Mondeling onderwijs - kerndoel 1. De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. Toelichting en verantwoording Bron: Wikipedia. Pagina's: 30. Hoofdstukken: Lijst van H- en P-zinnen, Lijst van gevarenklassen in GHS, Gevaarsymbool, Veiligheidsinformatieblad, Lijst van R-zinnen, Lijst van S-zinnen, REACH, ADR gevarenklassen en labels, Europese gevaarsymbolen, Wet milieugevaarlijke stoffen, NFPA 704, Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen, Milieuchemie.

R- en S-zinnen -> H- en P-zinnen Branche-afspraken | Stof | Organisatorisch. Alle stoffen zijn te herkennen aan specifieke R- en S-zinnen. De komende jaren worden deze, in het kader van de invoering van Globally Harmonized System of Classification and Labbeling of Chemicals (GHS) vervangen door H- en P- zinnen H- en P-zinnen bestuderen . Laat alle medewerkers die met een gevaarlijke stof gaan werken de meest voorkomende H- en P-zinnen, bestuderen. Deze staan aangegeven op de verpakking, op het veiligheidsinformatieblad of in het register gevaarlijke stoffen

H-, P- en EUH-zinnen Arbeidsveiligheid

R‐zinnen R50/53 S‐zinnen S60/61 P‐zinnen P273, P391, P501 GEVAREN / RISICO PREVENTIE (persoonlijke en/of collectieve bescherming) EHBO Inademen Zorg voor goede ventilatie Werken onder trekkast Inademen ‐ Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Bij onwel voelen arts raadplegen CLP in de kijker: H- en P-zinnen. De nieuwe CLP-regels zorgen ervoor dat de etiketten op chemische producten een volledig nieuw uitzicht krijgen. Niet alleen komen er nieuwe pictogrammen, ook verdwijnen de oude R- en S-zinnen. In de plaats komen nieuwe H- en P-zinnen S - zinnen worden vervangen door een lijst van H - en P-zinnen op basis van de nieuwe EU - verordening GHS . ADR-gevarenklassen en -labels Zie ook • CAS - nummer • Lijst van H - en P - zinnen • De NFPA 704 gevarenruit • Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen.

Zilvernitraat — Chemieleerkrach

Nu ook H- en P-zinnen voor aerosols. De Europese Aereosolrichtlijn was nog niet aangepast aan de CLP-verordening. Een nieuwe Richtlijn brengt hier verandering in. Dit gedeelte van de site is enkel toegankelijk voor abonnees H- en P-zinnen H- en P-zinnen. U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten. Heeft u hulp nodig bij het inloggen? Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880

Gezondheid en veiligheid: H-/P-zinnen - SAMANCT

Veilig practicum Veilig werken binnen natuurwetenschappe

 1. Werken met gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen worden veel gebruikt in de productie van gebruiksartikelen en voedingsmiddelen. Veilig werken is bij gebruik van gevaarlijke stoffen extra belangrijk. Er bestaan verschillende regels en systemen die het werken met gevaarlijke stoffen in goede banen leiden
 2. De producten en diensten worden ontwikkeld om mensen te helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren. H-Zinnen P-Zinnen Admire® H302, H410 P280, P301+P312, P501, SP 1 Aliette® H319 P280, P305+P351+P338, P337+P313.
 3. H.K.H. Prinses Laurentien gaat in het programma, middels een videocall, 25 kinderen voorlezen die thuis op de bank zitten. Het belang en plezier van voorlezen wordt hiermee onder de aandacht gebracht. In het programma Zin in Zappelin worden jonge kinderen geregeld voorgelezen
 4. In de Schrijfwijzer staat: Er komt geen zinseindepunt als de zin eindigt op een afkortingspunt, een puntenreeks, een vraagteken of een uitroepteken. Zin (1a), (2a) en (3a) zijn dus niet goed, zin (1b), (2b) en (3b) wel: (1a) Hierbij reageer ik op uw brief van 1 juli jl.. (1b) Hierbij reageer ik op uw brief van 1 juli jl
 5. 09:00 NOS Journaal met gebarentolk. 09:15 Nederland in Beweging. 09:40 De streken van Van Boven. 09:02 Tom en de boterham met aardbeienjam en honing. 09:05 Ziggy en de Zootram. 09:20 Liselotte. 09:25 Ella, Oscar & Hoo. 09:35 Kikker en zijn vriendjes. 09:40 Olly, het kleine witte busje

Staatsblad, Staatscourant en Tractatenblad worden met ingang van 1 juli 2009 als pdf-bestanden uitgegeven. De hier aangeboden pdf-bestanden van deze bladen vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Grondwet R- en H-zinnen. Producten die ingrediënten bevatten die één of meerder van onderstaande R- en H-zinnen dragen, worden uitgesloten (zie tabel R- en H-zinnen). Fosfaten en fosfonaten. De hoeveelheid fosfaten en fosfonaten in de machineafwasmiddelen voor professioneel gebruik dienen onder volgende beperkingen te blijven Plus en min + duidelijke, heldere stemmen + Sprint: Nederlands en Frans, Sprint Plus: ook Engels + woorden en/of zinnen lichten op in een kleur tijdens het lezen + leest voor tijdens typen + snelheid stem is instelbaar + pauze tussen woorden en zinnen is instelbaar + klik en lees-knop laat toe een moeilijk woord of een moeilijke zin te lezen met één klik + de pdf-module laat toe werkbladen. Meneer Hap kookt gezonde bezorgmaaltijden. Meneer Hap biedt elke dag gezonde, vers bereide daghappen aan voor een eerlijke prijs. Bij Meneer Hap komt de hele wereldkeuken aan bod en worden alle gerechten bereid met verse ingrediënten en heel veel liefde

H- en P-zinnen - Wat is Chemie

 1. Betekenis H-zinnen. Dit is de lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, met de H van hazard) volgens GHS die in de Europese Unie gebruikt gaan worden. De H-zinnen vervangen de R-zinnen en zijn verplicht op de etikettering vanaf 1 december 2010 voor zuivere stoffen en 1 juni 2015 voor mengsels. Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren
 2. December 2016. DREYPLAS expands from 2017 the flame retardant materials portfolio by adding new, environmental friendly and up to 340deg C heat resistant material magnesiumhydroxide Mg (OH)2. Typical - like other flame retardants in DREYPLAS portfolio - this material is a proven high quality but cost competitive choice to established producers
 3. Waterstof. Waterstof is het eerste element van het periodiek systeem.Onder normale omstandigheden is het een kleurloos, geurloos en smaakloos gas, gevormd door diatomaire moleculen; H 2.Het waterstofatoom, aangeduid als H, bevat een kern met een proton en het bevat een een elektron
 4. H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203 . Nadere informati
 5. Artikel 211 lid 3, tweede zin: neerleggen boedelbeschrijving en machtiging inzage 124 Artikel 211 lid 4: ontheffing verplichting boedelbeschrijving ter inzage te leggen.125 Artikel 214 lid 1: bepalen tijdstip indienen vorderingen door schuldeisers.
 6. 17.1 Afkortingen . Een afkorting (in de specifieke betekenis van het woord) is de weergave van een woord of een woordgroep door een of meer (begin)letters, zonder dat de afkorting in de plaats komt van wat wordt afgekort: als we de afkorting voorlezen, spreken we niet de afkorting uit, wel het woord of de woorden waar ze voor staat

(Henk Hak en Piet Plak) Lettergrepen samenvoegen tot een woord Letters samenvoegen tot een woord k-oe l-a-m b-oe-r h-aa-n sch-aa-p m-ui-s Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden De koe staat in de wei De kip legt een ei Het paard trekt de kar De hond zit in zijn hondenhok Het schaap krijgt een la Een 100% gratis online tool. Zonder registratie wil Paraphraz.it het herschrijven van teksten toegankelijk maken voor de webcommunity: Gratis. Eenvoudigweg. Kwalitatief gezien. En zonder voorwaarden vooraf. Document Saved. A line styled icon from Orion Icon Library Tongbrekers zijn woorden of zinnen waar je je tong over breekt. Op deze pagina vind je een overzicht. Ken je er meer? Laat ze achter in de reacties! Als vliegen vliegen en bijen vrijen, vliegen de vliegen de vrijende bijen vliegensvlug voorbij. Als zagen zagen zagen zagen zagen zagen zagen zagen. Apen apen apen altijd na De volgende 124 zinnen helpen je verder met het bedenken van een geschikte rouwtekst. Gebruik ze vooral als inspiratie. Laten weten dat je aan de nabestaanden denkt is vaak al genoeg! 1 Rouwteksten algemeen. 2 Herinnering delen bij overlijden. 3 Overlijden familie. 4 Overlijden collega of zakenrelatie

Engelse zinnen. Vertaal zinnen of stukken tekst in tientallen talen met onze vertaalmachine.Duizenden vertalingen in zinsverband kun je raadplegen in het zinnenboek de gevarenpictogrammen, de gevarenaanduidingen (H-zinnen), de veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) en de waarschuwingszinnen (gevaar of opgelet); eventuele nanomaterialen die aanwezig zijn in het product en de eventuele risico's die daaraan zijn verbonden, alsook de term « nano » tussen haakjes achter elke vermelding van nanomaterialen Het aantal P-zinnen dient beperkt te worden tot 6 stuks. Verder is er een relatie tussen de oude R-zinnen en de H-zinnen en de S en de P-zinnen b.v.: - R10 > H22 bijvoorbeeld P voor probleemstelling, H voor hypothese, M voor methoden. Experimenten met Exp, Samenvattingen met Sam. en voorbeelden met v.b. Je geeft hiermee de inhoud aan. korte samenvatting als er ruimte voor is, kun je een korte samenvatting in de kantlijn geven. vraagteke Eigen woordpakket. Op spellingoefenen.nl kun je je eigen woordpakket oefenen. Van bijna iedere taalmethode staan de woordpakketten van groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8 op deze site. Verder kun je kiezen voor een spellingcategorie die je nog moeilijk vindt. Je oefent dan bijvoorbeeld alle woorden met een au of ou op je eigen niveau

Een essay schrijven is een veelvoorkomende verwachting bij bijna elke hbo of universiteit in Nederland en België. Dit type van geschreven academisch werk is hier zeer gebruikelijk. Vaak wordt in Nederland de Engelse term essay gebruikt voor opdrachten om deze te differentiëren van de vaak meer omvattende scriptie of thesis. De term paper wordt ook vaak gebruikt om hetzelfde aan te duiden als. Een complete overzicht met alle SchoolTV uitzendigen van 'Huisje Boompje Beestje', laagdrempelig gepositioneerd en geordend Korte en actieve zinnen. Maak zinnen niet langer dan 12 woorden. Laat alle werkwoorden weg die niet echt nodig zijn. Meer tips voor B1-schrijven. Artikelen. Voorbeelden van B1-teksten. B1-teksten schrijven. B1 staat voor eenvoudig Nederlands. B1-teksten zijn door een groot lezerspubliek te begrijpen 1 Als overtreding wordt aangemerkt het niet naleven van de artikelen 3, 4, eerste lid, 5, 6, eerste lid, eerste volzin, 8, 9, eerste en tweede lid, 10, 11, 13, eerste lid, eerste volzin, en tweede tot en met vierde lid, zevende lid, onder b, negende en tiende lid, 14, eerste lid, tweede lid, onder a tot en met f, derde lid, tweede zin, vierde en vijfde lid, 14a, tweede en derde lid, 15, eerste. Vandaar dat men in kranten vaak minder zinnen of veel kortere zinnen zal aantreffen in een alinea. Zie ook. Alinea's maken Alinea's markeren Alinea's van één zin Alinea-inhoud Lengte van alinea's Volgorde binnen de alinea. Bronnen. Janssen, D. e.a. (Red.) (1996). Zakelijke Communcatie I (3e dr.). Groningen: Wolters-Noordhoff. (p. 108-111 Voor het beste resultaat breng je de was ligt aan met een doek of borstel en laat je de was circa 15 minuten drogen. Borstel de was daarna uit en wrijf na met een (warme) doek. EAN code:8719179302632,8711555002020. Functionele Naam Bijenwas. GHS signaalwoord Waarschuwing. UN code 3295. P-zinnen