Home

Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg

Diversiteit in de zorg | Kennisplein Zorg voor Beter

Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Redenen gebruik BSN in de zorg. Het BSN in de zorg wordt gebruikt om: fouten te voorkomen bij de uitwisseling van financiële en medische gegevens; eenvoudiger te declareren bij de zorgverzekering; persoonsverwisseling te voorkomen; betere bescherming te bieden tegen identiteitsfraude. Wanneer BSN in de zorg gebruike 1 Indien het vaststellen van de identiteit van een cliënt door een zorgaanbieder overeenkomstig het bij of krachtens de artikelen 5, 6 en 17 van de wet bepaalde onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost, gebruikt de zorgaanbieder in afwijking van de artikelen 4, 8 en 9 van de wet geen burgerservicenummer

Burgerservicenummer (BSN) in de zorg Privacy en

Wet van 21 juli 2007, houdende algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik van het burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer Wet van 10 april 2008, houdende regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg, zoals deze wet is gewijzigd bij Wet van 9 oktober 2008, Stb. 460 Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg 22 Wet klachtrecht cliënten zorgsector 24 Wet maatschappelijke ondersteuning 26 veldnorm, richtlijn of handreiking. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van voorbeelden om de wet of uitwerking van de wet te verduidelijken. Afhankelijk van de wet spreken we van patiënt, cliënt, zorgvrager,. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg. Geldend van 19-07-2014 t/m 31-12-2014. Toon relaties in LiDO Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg; Maak een permanente link Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg; Toon wetstechnische informatie Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg; Vergelijk met een eerdere versi verzekeringsarts, dan wel als keurend arts voor keuringen als bedoeld in de Wet op de medische keuringen heeft hij geen toegang tot elektronische uitwisselingssystemen. Artikel II De Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg wordt als volgt gewijzigd: A Aan artikel 1 worden onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel

Klinion Protection Isolatiejassen - Catalogus - Pagina

Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg - Wetten

 1. De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (vaak afgekort tot Wabvpz, eerder bekend als de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, vaak afgekort tot wbsn-z) is een Nederlandse wet die een uitbreiding is van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb). Deze wet regelt verwerking van persoonsgegevens in de medische zorg, waaronder het gebruik van het Burgerservicenummer (BSN)
 2. De Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wgbsn-z) is een Nederlandse wet die een uitbreiding is van de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer (Wabb). Deze wet regelt het gebruik van het Burgerservicenummer (BSN) in de (medische) zorg. Bij een eerste bezoek/contact, stelt de zorgaanbieder de identiteit van de zorgvrager vast op basis.
 3. De Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (wbsn-z) is een wet die een uitbreiding is van de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer (Wabb). Deze wet regelt het gebruik van het Burgerservicenummer(BSN) in de medische zorg. De Wbsn-z is 1 juni 2008 in werking getreden. In alle berichtgevingen tussen zorgaanbieders onderling (en naar de zorgverzekering) moet het BSN aanwezig zijn

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg (31 466) (1e termijn antw regering) 21 jan 200 WET van 10 april 2008, Stb. 2008, 164, houdende regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg). Inwerkingtreding: 1 juni 2008 (Stb. 2008, 186). WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz

Dit wetsvoorstel regelt dat binnen de zorgsector gebruik kan worden gemaakt van het burgerservicenummer (BSN). Het gebruik van het BSN in de zorg is nodig om eenduidig vast te kunnen stellen welke gegevens bij welke cliënt horen Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; b zorg: 1 zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; 2 vorm van hulp voor de k

wetten.nl - Regeling - Wet aanvullende bepalingen ..

 1. Inbreng verslag van een schriftelijk overleg naar aanleiding van het rondetafelgsprek, gehoudenop 20 januari 32014, over het over wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (Kamerstukken 33 509
 2. Redactie: ingevolge artikel II, onderdeel D, van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens is de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg met ingang van 1 juli 2017 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz
 3. Het gebruik van het EPD wordt evenals het gebruik van het burgerservicenummer beschouwd als een onderdeel van verantwoorde zorg in de zin van de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet BIG. De IGZ houdt toezicht op de naleving van de plicht van zorgaanbieders verantwoorde zorg te leveren
 4. Ziektekosten wordt «Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg» telkens vervangen door: Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. ARTIKEL VI In de artikelen 9, tweede lid, en 14, derde lid, van de Wet toelating zorginstellingen wordt «Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg
 5. Dit wetsvoorstel regelt dat ook binnen de zorgsector gebruik gemaakt wordt van het burgerservicenummer. Het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg is nodig om eenduidig vast te kunnen stellen welke gegevens bij welke cliënt horen
 6. Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg Wet van 10 april 2008, houdende regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doe

Het gebruik van het BSN in de zorg is geregeld in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Het burgerservicenummer vervangt de verschillende persoonsnummers die eerst in de zorg gebruikt werden: polisnummer, patiëntnummer, klantnummer, nummer op de ponskaart etc. Dit betekent dat alle zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg REGELING GEBRUIK BURGERSERVICENUMMER IN DE ZORG [Regeling van 26 mei 2008, Stcrt . 2008, 105 In Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg on 2009-09-23 01:43:38, Socket Error: 'getaddrinfo failed' In Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg on 2009-09-24 02:54:48, Socket Error: 'getaddrinfo failed' Deze website is bewaard in het Internet Archive. Overweeg te linken naar een gearchiveerde pagina:

Duurzaamheid in de gezondheidszorg; maatschappelijk

Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg - Eerste Kame

De eerste twee punten van laatstgenoemde motie zijn verwerkt in dit wetsvoorstel, waarbij grotendeels is aangesloten bij de bepalingen hierover in het amendement van het lid Omzigt c.s bij het bovengenoemde wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg (kamerstukken 2008/2009, 31 466, nr. 49) WB­SN-Z. Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Wbsn-z. Interoperabiliteitsmodel. Wet- en regelgeving. Type standaard. Wet- en regelgeving. Zorgdomein. Alle Cite this chapter as: van Loghum B.S. (2008) Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. In: Tekstuitgave gezondheidswetgeving in de praktijk 2008

Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg - Wetten

 1. De apotheker is op grond van de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-Z) verplicht om het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over de patiënt met andere zorgaanbieders en de zorgverzekeraar
 2. Zorgaanbieders zijn verplicht bij de verwerking van persoonsgegevens over hun patiënten, het burgerservicenummer (bsn) te gebruiken. Dit is geregeld in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Gewaarborgd moet immers worden dat de persoonsgegevens ook daadwerkelijk op de desbetreffende patiënt betrekking hebben
 3. In de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) wordt het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) en bepaalde vormen van elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners geregeld. Daarnaast geeft deze wet patiënten het recht om hun dossier elektronisch in te mogen kijken of er een afschrift van te ontvangen. Tenslotte zijn in de Wabvpz.

Bureau Jeugdzorg is een particuliere stichting die ingevolge de Wet op de jeugdzorg is belast met de uitvoering van een aantal taken op het terrein van de jeugdzorg. Er zijn 15 provinciale Bureaus Jeugdzorg en 4 landelijk werkende stichtingen. De wettelijke taken betreffen de indicatietaak e De naam van de nieuwe wet luidt: Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en heeft tevens de voormalige Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg vervangen. De naam is aangepast, omdat deze wet sinds 1 juli 2017 naast het gebruik van het bsn in de zorg, ook gaat over rechten en plichten bij elektronische gegevensuitwisseling De toelichting bij de Wbp (uit 2001 alweer) noemt het A-nummer van de gemeentelijke basisadministratie (zie artikel 50 Wet GBA), het persoonsidentificerend nummer dat in het kader van de kentekenregistratie aan iedere geregistreerde wordt toegekend (zie artikel 6 Kentekenreglement) en het sofi-nummer (later vervangen door het BSN-nummer, zie Wet algemene bepalingen burgerservicenummer) Wet langdurige zorg (Wlz) Wet forensische zorg (Wfz) Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) Wet toetreding zorgaanbieders (nog niet in werking getreden) Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG EC voorzet tot wetgeving voor robotica. Robots evolueren zich in een razend tempo, en met deze groeiende markt wordt druk gezocht naar meer houvast voor de toekomst. De commissie juridische zaken (hierna: Commissie) van het Europees Parlement komt daarom deze week met een rapport aan de Europese Commissie, waarin zij aanstuurt op en adviseert.

OLV Ziekenhuis Waregem kiest voor Bossuyt Grootkeuken

Burgerservicenummer in de zorg. Mediant moet, net als andere zorgaanbieders in Nederland, uw burgerservicenummer (BSN) registreren. Dit is vastgelegd in de Wet Gebruik BSN in de Zorg. Iedereen. die bij een Nederlandse gemeente ingeschreven staat, heeft een BSN. U vindt dit nummer op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart Voor het gebruik van het BSN in de zorg gelden s­peciale regels­ en wetten. Dat is­ gedaan om uw privacy goed te regelen. Er is­ de Wet gebruik burgers­ervicenummer in de zorg, de Wet bes­cherming pers­oons­gegevens­ en de Wet genees­kundige behandelovereenkoms­ t. Deze wetten zorgen er bijvoorbeeld voor da

Gebruik van het BSN in de zorg: welke regels zijn er

De wetswijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatie- uitwisseling, kan dit grondrecht in gevaar brengen. De wetswijziging is een kaderwet, een wet die algemene principes, verantwoordelijkheden, en procedures regelt, maar geen gedetailleerde regels omvat Apothekers zijn volgens de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) verplicht om je BSN te gebruiken wanneer zij met je andere zorgaanbieders en je zorgverzekeraar gegevens uitwisselen.. Daarnaast wordt je BSN gebruikt om te controleren of het voorgeschreven geneesmiddel dat op het recept staat klopt met het geneesmiddel dat aan je wordt meegegeven Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z) is een betrouwbare bron voor het leveren van burgerservicenummers (BSN's) aan de zorgsector

Wet algemene bepalingen burgerservicenummer - Wetten

In de afgelopen 10 jaar is er groeiende aandacht geweest voor het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen in de ouderenzorg. Dit heeft geleid tot de invoering van de Wet zorg en dwang, die per 1 januari 2020 van kracht is Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg. De plichten van de podotherapeut Uw podotherapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht om bij te houden wie uw dossier hebben ingezien. Dit heet logging van medische gegevens en is opgenomen in artikel 15e van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de. Daarnaast zijn er normen over informatiebeveiliging in de zorg, de NEN-normen De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Ook bekend onder de titel: Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) schept randvoorwaarden voor het eventuele gebruik van een elektronisch uitwisselingssysteem door zorginstellingen en verwijst naar een aantal andere wetten Hieronder ziet u, welke wet- en regelgeving van toepassing is op het verwerken van burgerservicenummers in de zorg • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg • Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg • Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg

Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg SpringerLin

Verpleegkunde BN on Twitter: "Verpleegkundige

wetten.nl - Regeling - Besluit gebruik burgerservicenummer ..

Wet zorg en dwang: patiënten- en cliëntenorganisaties roepen op tot samenwerken. Patiënten- en cliëntenorganisaties Ieder (in), KansPlus, Alzheimer Nederland, het LSR en LOC denken dat de Wet zorg en dwang (Wzd) voor vooruitgang gaat zorgen. In tegenstelling tot de oude wet, staan in deze wet rechten van mensen en zorgvuldig handelen voorop gegevensuitwisseling in de zorg De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg. Inleiding Smartphones, slimme meters, thuisbankieren en online winkelen: het gebruik van ICT en digitale gegevens heeft een grote vlucht genomen. Ook als het om zorg en gezondheid gaat. Denk aan de computer voor een consult op afstand,. zorgpas of in Mijn Univé Zorg. Het burgerservicenummer (BSN) vindt u op uw identiteitsbewijs. * Hebt u de nationaliteit van een EU- of EER-land? Of van Zwitser-land? Stuur ons dan een kopie van uw paspoort of Europese de Wet algemene bepalingen BSN, de Wet gebruik BS Door de wetgever is bepaald dat we hierbij persoonsgegevens mogen verwerken. Meer informatie over onze wettelijke taken vindt u in de Wet Marktordening Gezondheidszorg. Wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u gebruik maken van het meldingsformulier voor anoniem melden burgerservicenummer van de persoon die vertegenwoordigd wordt; burgerservicenummer van de gemachtigde. De volgende gegevens worden verwerkt voor klachtbehandeling, de adequate werking van de website en de analyse van (beveiligings)incidenten: IP-adres en kenmerken van de gebruikte software en hardware van het apparaat waarmee de gebruiker inlogt

Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in

Met de Hervorming van de Langdurige Zorg in 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) wat betreft psychische stoornissen in eerste Maatwerk publicatie | 02-07-2021. Overledenen per maand naar Wlz-gebruik en doodsoorzaak, 2020 januari - 2021 maar De wet regelt de voorwaarden waaronder aan iemand met een gediagnosticeerde psychogeriatrische stoornis of verstandelijke beperking tegen zijn wil zorg verleend kan worden. Althans: als dat nodig is om te voorkomen dat diegene zichzelf of iemand anders ernstig benadeelt. De wet spreekt van 'onvrijwillige zorg' en 'ernstig nadeel' Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer. Iedereen die in Nederland staat ingeschreven heeft een eigen BSN. Uw BSN staat geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Weet u niet wat uw BSN is? Kijk dan op uw paspoort, identitei.. De persoonsgegevens die wij van jou ontvangen, hebben wij nodig om de door jou gevraagde zorg te kunnen bieden, om ons te verantwoorden over de kosten (zorgverzekeraar of gemeente) en om ons te verantwoorden over de inhoud van de zorg (inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Jellinek houdt voor iedere cliënt een elektronisch cliëntdossier bij

Wet op gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wgbsn-z) - BVK

De definitie van de domotica is: huisautomatisering. Oftewel: elektronische processen in en om uw woning, die uw woongemak en -veiligheid verhogen. Toegepast voor de zorg gaat het in principe om hetzelfde. Maar dan om de kwaliteit van zorgverlening te verhogen, en het zorg verlenen zelf te vergemakkelijken Om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven verbeteren, is er voor de regio's Midden Holland een Zorg Coördinator aangesteld. Stichting Gravenberch biedt zorg op basis van dienstbaarheid, bewogenheid en zelfredzaamheid. Draagt bij aan een maatschappelijk belang en draagt de zorg voor ouderen, jongeren alleenstaanden en gezinnen Dat regelt de gecontracteerde zorgverlener voor u. En u kunt korting krijgen via uw werkgever op uw zorgverzekering. Bij gebruik van de Wet langdurige zorg (Wlz) Maakt u gebruik van de Wet langdurige zorg? Dan sturen we uw declaratie door naar de zorgkantoren die uw declaratie kunnen verwerken

Geschiedenis | Stichting Sporen NalatenOnze praktijk – Logopedie

Zoeken binnen Monitor Langdurige Zorg Zoek. Begrippen. Alle begrippe Bij gebruik van de Wet langdurige zorg (Wlz) Dan sturen we uw declaratie door naar de zorgkantoren die uw declaratie kunnen verwerken. Een deel van uw vergoeding ontvang je namelijk vanuit een andere wet. Krijg je een Persoonsgebonden budget? Dan krijgt ook de Sociale verzekeringsbank (SVB) uw gegevens van ons. Voor onderzoeke Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers Wijzigingswet gebruik burgerservicenummer voor het depositogarantiestelsel. Het wetsvoorstel verduidelijkt de bestaande wettelijke grondslag op basis waarvan banken gebruikmaken van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel

Interactieve kat - YouTube

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz) Via Mijn CAK. Onze medewerkers nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op. Telefonisch via ons gratis informatienummer. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Dan kunnen wij u sneller helpen. Stuur ons een bericht via het contactformulier Voor het onjuist gebruik van het BSN zou deze boete kunnen oplopen tot € 820.000. De AP heeft zelfs opgeroepen om haar te tippen als een organisatie het BSN onjuist gebruikt. Wees daarom voorzichtig met het gebruik van BSN's en zorg ervoor dat je er zorgvuldig mee om gaat, voordat iemand de AP tipt. Hoe duidelijk vond je deze blog Wet- en regelgeving. Wetten en regels. Vaak stellen ze grenzen en verplichtingen. Maar wist je dat er in de zorg ook wet- en regelgeving in het leven is geroepen die zorginnovatie juist stimuleert? Pak het slim aan en oriënteer je hier tijdig op Een groot deel van de ggz (inclusief de verslavingszorg) wordt uit de Zvw bekostigd. Er geldt een aantal uitzonderingen. Allereerst de langdurige ggz, die per 2015 onder de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) valt als er sprake is van aaneengesloten verblijf in een instelling van langer dan drie jaar

Hoe breng je een netwerk in kaart? - WWZ Consultancy

Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg - NC

De 'Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg' richt zich specifiek op elektronische gegevensuitwisseling. Sinds juli 2017 is een zorgverlener verplicht om zijn of haar patiënt te informeren over de elektronische gegevensuitwisseling en toestemming te vragen voor het beschikbaar stellen van de patiëntgegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem In crisissituaties kan de burgemeester verplichte zorg toestaan maar altijd na advies van een onafhankelijke psychiater. De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg geeft vanaf 1 januari 2020 meer instrumenten voor verplichte zorg op maat. Zo krijgen mensen die verplicht worden behandeld, en hun familie met deze nieuwe wet meer inspraak Vanuit de wet beroepen individuele gezondheidszorg (big) V&VN - leidraad bekwaamheid bij medicatie geVeN iN de laNgdurige zorg 5 o Problemen met gebruik en beheer, zoals verpakking niet kunnen openen, medicijnen zelf niet goed kunnen toedienen, vergeten in te neme

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de

De nieuwe wet komt in de plaats van de wet BOPZ. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is niet langer dreiging van gevaar, maar 'Nee, tenzij'. Dat betekent dat onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. De belangrijkste veranderingen op een rij V erpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hebben te maken met uiteenlopende wetgeving. We hebben de relevante wet- en regelgeving op een rij gezet. De belangrijkste wet voor de beroepsuitoefening is de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg), die zorgt dat de kwaliteit hoog is en blijft. In de WGBO (Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst) staan de rechten en. Wet- en regelgeving. Sinds 1 januari 2015 valt de zorg aan ouderen en chronisch zieken onder verschillende wetten. De zorg thuis valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), de zorg in verpleeghuizen valt onder de Wet langdurige Zorg (Wlz). Beide wetten, of de uitwerking daarvan, zeggen iets over het zorgplan

Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg - St-AB

kan domotica een aantasting betekenen van de privacy. De huidige wetgeving is onvoldoende richtinggevend. In de Wet Bopz wordt niet gesproken over domotica, in het wetsvoorstel Zorg en dwang (Kamerstukken 31996) wel. Een nieuw element in het wets-voorstel is dat (toezichthoudende vormen van) domotica hierin worde De Wet zorg en dwang, die dit jaar is aangenomen, regelt ook voor de thuiszorg wanneer zorgverleners onvrijwillige zorg mogen inzetten. Anke Bruns, wijkverpleegkundige bij de Drentse thuiszorgorganisatie Tangenborgh, begon zich twee jaar geleden te verdiepen in de wet. 'In de teams kwamen we het vaak tegen Vier wetten in het bijzonder spelen een rol bij het toezicht op technologie in de langdurige zorg: de Wet op de Medische hulpmiddelen (gebaseerd op Europese regelgeving), de Kwaliteitswet Zorginstellingen (vanaf 1 januari 2016 de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), de Wet BIG en de Wet Bopz. Klinckenberg zoomt in op de eerste twee Iedere Nederlander en iedereen die in Nederland woont, studeert en/of werkt heeft een burgerservicenummer (BSN) nodig. Zodra je staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP), krijg je een BSN. Nederlanders krijgen dus een BSN bij de aangifte van hun geboorte. Mensen met een andere nationaliteit krijgen hun BSN automatisch op het moment dat zij zich als inwoner inschrijven bij de.

Wet zorg en dwang Via het digitale register kan iedere gemeente bij gerede twijfel over de samenloop met de Wlz aan de hand van het Burgerservicenummer (BSN) checken of een inwoner een Wlz-indicatie heeft. Gebruikers van de Wlz-registertoets zijn alleen gemeenten Aanspraak in de Wlz: situatie voor en na 1 januari 2020. Het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen vormt een Wlz-aanspraak (dit staat beschreven in artikel 3.1.1, 1e lid, onderdeel e, van de Wet langdurige zorg). Tot 1 januari 2020 werd alleen het individueel gebruik van een rolstoel voor Wlz-gerechtigde cliënten met verblijf en behandeling in dezelfde instelling vanuit de Wlz vergoed De Wet zorg en dwang moet cliënten met een verstandelijke beperking of dementie beschermen tegen de nadelen van onvrijwillige zorg. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. Dat wil zeggen dat onvrijwillige zorg, zoals het in deze wet heet, in principe níet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van 'ernstig nadeel' De toepassing van verplichte zorg hoeft niet in een zorginstelling, maar kan ook buiten de zorginstelling plaatsvinden, bijvoorbeeld bij de patiënt thuis. Uitgangspunt blijft vrijwillige zorg Ook als sprake is van een zorgmachtiging moet de zorgverantwoordelijke altijd eerst proberen vrijwillige zorg te geven Ggz-vragenlijsten staan persoonsgerichte zorg in de weg. Huisarts Wet 2017;60 (3):112-4. Vragenlijsten worden in de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg (ggz) steeds vaker gebruikt, maar hun nut is betwistbaar. De keus om een vragenlijst te gebruiken bij een patiënt met psychische klachten hangt af van de manier van werken van de huisarts. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015. Ondersteuning thuis vanuit de Wmo. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn