Home

Wat is een lid in een Wetboek

Het Burgerlijk Wetboek (BW): gelaagde structuur en inhoud

Als dit in juridische zin wordt weergegeven dan gaat het om artikel 213, het eerste lid, van het zesde Burgerlijk Wetboek juncto artikel 248, het tweede lid, van het zesde Burgerlijk Wetboek juncto artikel 258, het eerste lid, van het zesde Burgerlijk Wetboek. Dit kan worden afgekort tot: artt. 6:213 lid 1 jo. 6:248 lid 2 jo. 6:258 lid 1 BW Burgerlijk Wetboek Boek 3 gaat voornamelijk over het overdragen van goederen zodat iemand anders eigenaar wordt en het bezwaren van de goederen met beperkte rechten. Tevens wordt er een duidelijk omschrijving gegeven van hoe rechtshandelingen tot stand komen. Op Wet & Recht hebben we Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in de categorie Civiel.

1 Een ieder is bevoegd zich door de ambtenaar die met de afgifte van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand is belast, een uittreksel van een onder deze ambtenaar berustende akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap, van omzetting van een huwelijk in een registratie van een partnerschap, van omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk of van overlijden te doen afgeven Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing Een dergelijke paragraaf wordt een lid genoemd (meervoud is leden). Bij het aanhalen wordt na het woord 'lid' het cijfer van de desbetreffende paragraaf ook aangegeven en afgesloten met Sr. Bijvoorbeeld Artikel 253sa. 1. Over een staande huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren kind oefenen een ouder en zijn echtgenoot of geregistreerde partner die niet de ouder is, gezamenlijk het gezag uit, tenzij het kind tevens in familierechtelijke betrekking staat tot een andere ouder. 2

Indien sprake is van een oproepovereenkomst als bedoeld in artikel 628a, negende en tiende lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, en de arbeidsovereenkomst op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, langer dan 12 maanden heeft geduurd, doet de werkgever het aanbod, bedoeld in artikel 628a, vijfde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, in afwijking van de eerste zin van dat lid, voor de eerste keer binnen een maand na het tijdstip van. Dit artikel regelt wat iemand mag doen, die last heeft van beplanting van een ander, die over zijn erf hangt (lid 1), of van wortels van een ander die doorschieten op zijn erf (lid 2). Men dient eerst de buur te manen de overhangende takken te verwijderen. Geeft hij daaraan geen gevolg, dan (pas) mag men zelf kappen (en zich het gekapte toe.

Nieuw wetboek vennootschappen: Wat met het bestuur van je nv?

Een volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten ( artikel 3:60 lid 1 BW ). De wet kent twee soorten volmachten, de algemene volmacht en de bijzondere volmacht ( artikel 3:62 BW ) een partij op wie het onder a bepaalde niet van toepassing is, indien op voormeld tijdstip bij haar vijftig of meer personen werkzaam zijn of op dat tijdstip uit een opgave krachtens de Handelsregisterwet 2007 blijkt dat bij haar vijftig of meer personen werkzaam zijn. 2 •iemand die behoort tot een groep of organisatie. •deel van een paragraaf van een wetsartikel. •penis •ooglid •vrij beweeglijk deel van het lichaam Wat betekent het eerste lid, artikel 1, titel 1, Eerste boek van Wetboek Van Het Strafrecht. Deze luidt als volgt: Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling

In artikel 5:1 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek is te lezen: Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Daar is dan weer uit af te leiden dat eigendom alleen betrekking heeft op voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten Lid 1 van art. 53 van het Wetboek van Strafvordering luidt: In geval van ontdekking op heeter daad is ieder bevoegd den verdachte aan te houden. Mijn vraag is dan, ontdekking van wat? Een misdrijf? Een overtreding? Iets anders Een onderhandse akte kan ook door een notaris worden opgemaakt, maar wordt vervolgens niet door deze gewaarmerkt. Gewaarmerkt betekent niets meer dan een stempel van de notaris drukken op de overeenkomst. In ons Burgerlijk Wetboek is de notariële akte vaak een vereiste voor overdracht, vestiging of afstand van (register)goederen en/of rechten Wat is een concurrentiebeding? De wet kent op grond van artikel 7:653 BW de mogelijkheid tot een concurrentiebeding. In een concurrentiebeding spreken werkgevers en werknemers met elkaar af dat het verboden is om bepaalde werkzaamheden te verrichten voor concurrerende ondernemingen na afloop van de arbeidsovereenkomst.Om van een rechtsgeldig concurrentiebeding te kunnen spreken moet er aan zes.

Burgerlijk Wetboek Wet & Rech

wetten.nl - Regeling - Burgerlijk Wetboek Boek 1 - BWBR000265

 1. betekenis van het andere lid van artikel 294, te weten lid 1: Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. _ De twee delicten lopen op deze manier steeds meer in elkaar over
 2. Voor een duidelijke structuur zijn de meeste regelingen onderverdeeld. Dat kan zijn in boeken, hoofdstukken, titels, afdelingen en soms in paragrafen. De artike-len in de regelingen zijn vaak onderverdeeld in leden. Bij artikelen wordt ook nog met sub gewerkt. Het verschil tussen een lid en een sub is dat een lid een afge-ronde zin vormt
 3. Wat als een lid zich misdraagt. Het kan zijn dat een lid zich misdraagt. Je kan verschillende maatregelen nemen tegen zo'n lid, van een waarschuwing tot een strafzaak. De maatregelen die genomen kunnen worden: Waarschuwing: Je kan een lid een waarschuwing geven. Het is verstandig om dit schriftelijk te doen
 4. 3. Onbevoegd gegeven ambtelijk bevel (art. 43 lid 2 Wetboek van Strafrecht): Een ondergeschikte meende te goeder trouw dat degene die het bevel gaf, bevoegd was. 4

Een rechter kan een boete eventueel matigen indien de rechter de boete te hoog acht in vergelijking met de overtreding (zie artikel 7:650 lid 6 Burgerlijk Wetboek). Een boetebeding in strijd met de dwingend rechtelijke bepalingen is nietig. Het beding heeft dan nooit bestaan Legaliteitsbeginsel Nogmaal art. 107 Grondwet; maak is een wetboek van strafvordering, dit moet een formele wet zijn. De regering en de tweede kamer moet zich hebben bemoeid met het strafprocesrecht. Art. 1 Sv: Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij wet voorzien In het Wetboek van Strafrecht zijn twee bepalingen opgenomen die hiermee verband houden: artikel 138 stelt de zogenoemde huisvredebreuk strafbaar, artikel 461 richt zich op (verboden) toegang tot andermans grond. Huisvredebreuk is een ernstiger feit en geldt als een misdrijf, schending van artikel 461 een overtreding.Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de mogelijkheden die politie en.

Wat is een lidmaatschap? Een lidmaatschap komt in diverse vormen, zowel offline als online, voor. Denk hierbij aan een lidmaatschap van een groep, vereniging of online community.Deze groepen van mensen hebben overeenkomstige interesses, hobby's, maatschappelijke belangen of overtuigingen Een geheimhoudingsbeding is een (veel voorkomend) artikel in een arbeidsovereenkomst waarin de geheimhouding van bedrijfsgegevens uiteengezet wordt. Door deze afspraak wil je werkgever voorkomen dat je in de periode tijdens en na je dienstverband bedrijfsgevoelige informatie deelt met anderen, zoals concurrenten of een nieuwe werkgever Dit is een onderdeel van de goede trouw van de schuldenaar, wat vooral een belangrijke rol speelt bij de regel aan wie bevrijdend kan worden betaald. Een mededeling is niet genoeg om de goede trouw bij de schuldenaar aan te nemen, zegt art. 6:34 lid 1 Bw Een vergoeding die ten gunste komt van de getroffen overheidsmedewerker is alleen mogelijk indien een advocaat is betrokken bij de zaak. Een uitzondering op lid 6 is indien er een besluit is genomen door OvJ/HOvJ/hOvJ die betrokken wordt bij de zaak. Het schadevergoeding document kan alleen worden ondertekend door korpsleiding of een OvJ/HOvJ/hOvJ Zie voor een uitgebreide behandeling van deze en andere uitzonderingen Vonck, in: GS Zakelijk rechten, art. 5:20 BW, aant. 1.1.6 e.v. (online, laatst bijgewerkt tot en met 1 juni 2017). Artikel 5:20 lid 1 BW heeft op grond van artikel 68a Overgangswet NBW onmiddellijke werking vanaf 1 januari 1992

1.Is de begiftigde in verband met de gift gehouden een tegenprestatie te verrichten, dan is artikel 186 lid 1, behoudens voor zover het artikel 182 betreft, van toepassing, en gelden voorts de volgende twee leden. 2.In het geval, bedoeld in artikel 177 lid 1, vervalt de gift niet, doch is zij vernietigbaar Burgerlijk Wetboek & Wetboek van Strafrecht. Er is al vaker het een en ander online verschenen over cases waarin leeftijdsverschil ten sprake kwam. Het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht zegt hier ook wat over. Het is niet helemaal waterdicht en op verschillende manieren te interpreteren Wat staat er in de wet. De belangrijkste rechten en plichten van de VvE staan in boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW) waarin het verenigingsrecht is vastgelegd. En boek 5 BW onder titel 9, het appartementsrecht.De wet stelt een aantal belangrijke en specifieke eisen aan VvE's, onder meer dat Iets zwaarder is de onderhandse akte, wat een ondertekend geschrift is en de zwaarste eis is dat het document opgemaakt moet worden door de notaris (een notariële akte). Als de wet een vormvereiste voorschrijft, is de rechtshandeling die hier niet aan voldoet in beginsel nietig (zie artikel 3:39 van het Burgerlijk Wetboek (BW), dat wil zeggen dat de rechtshandeling juridisch gezien niet bestaat) Wat is een vereniging? Een vereniging is een organisatievorm die gericht is op een immaterieel doel. Dit in tegenstelling tot organisatievormen als nv's en bv's, die commercieel van aard zijn. De regels van het verenigingsrecht zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek (artikel 2:26 t/m 2:52 BW)

De wet over verenigingen en stichtingen - Stichting oprichte

 1. Huishoudelijk Reglement VvE: wat u daarin wel en niet mag regelen. We komen het vaak tegen dat in een Vereniging van Eigenaars regels in het Huishoudelijk Reglement vastgelegd zijn die daar niet thuishoren of zelfs in strijd zijn met de wet of de Akte van Splitsing.Bij veel VvE's is het onduidelijk wat nu precies wel mag en wat niet, of is het zelfs onduidelijk waar het Huishoudelijk.
 2. Een commanditaire vennootschap is een personenvennootschap. Er is sprake van een beherend vennoot en van een commanditaire vennoot. De commandite is alleen geldschieter. Die mag zich niet bemoeien met het beheer van de cv. Als de commandite dit verbod overtreedt, geldt er een zware sanctie
 3. Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Met ruim 4300 actuele commentaren en tal van gewijzigde artikelen is de 14e druk van dit Tekst & Commentaar-deel over het Burgerlijk Wetboek wederom een onmisbare bron voor elke juridische generalist. Verdeeld over drie boeken vind je de boeken uit het BW, voorzien van korte, glasheldere commentaren.Probeer Tekst & Commentaar online één maand gratis.
 4. gsraad. Op het derde niveau staat de onderne
 5. overeenkomstig het volgende lid af gegeven, tenzij de aanvrager uitdrukkelijk een uittreksel uit het register verzoekt, gelijk bedoeld in het laatste lid van artikel 17. Het uittreksel, bedoeld in het vorige lid, vermeldt: jaar en dag van de geboorte, alsmede de plaats waar zij is geschied, kunne, naam en voornamen, alsmede naam en voornamen va
 6. Dit risico gaat pas over op u zodra het product is afgeleverd (artikel 7:10 Burgerlijk Wetboek). De verwachte levensduur van een product Een belangrijk aspect van wat u redelijkerwijs van een product kunt verwachten, is hoe lang het product behoort te functioneren zonder dat het gerepareerd moet worden
 7. Het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering vormen samen de basis van het Nederlandse strafrecht. In het Wetboek van Strafrecht vind je alle regels en de daarvoor geldende (maximum) straffen. De regels (wetten) bepalen dus of iets wel of niet strafbaar is. Een rechter doet dan ook uitspraak op basis van deze wetten

Artikel 4:188 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek: Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin een notaris een of meer van de volgende feiten vermeldt: a. dat een of meer in de verklaring genoemde personen, al dan niet voor bepaalde erfdelen, erfgenaam zijn of de enige erfgenamen zijn, met vermelding of zij de nalatenschap reeds hebben aanvaard Wat een or-lid allemaal moet kunnen. De WOR regelt terecht dat iedere werknemer gekozen kan worden in de ondernemingsraad. Toch zien we dat de één een heel talentvol or-lid blijkt terwijl de ander nauwelijks uit de verf komt. Door systematisch te kijken naar wat een or-lid nu eigenlijk allemaal moet kunnen, valt er te sturen op het.

Artikel 7:10. 1. Het bestuursorgaan beslist binnen zes weken of - indien een commissie als bedoeld in artikel 7:13 is ingesteld - binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken 2°. het door hem begane feit een misdrijf is waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld dan wel behoort tot een van de misdrijven omschreven in de artikelen 132, 285, eerste lid, 285b, en 395 van het Wetboek van Strafrecht, 175, tweede lid, onderdeel b, of derde lid in verbinding met het eerste lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994, en. Aannemers opgelet! Meer aansprakelijkheid door wijziging Burgerlijk Wetboek. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wijzigt het Burgerlijk Wetboek op een aantal punten. Niet al deze wijzigingen zijn 'dwingendrechtelijk van aard', of wel, van een deel van de BW-wijzigingen kan en mag contractueel worden afgeweken Een consument die, bijvoorbeeld, zijn abonnement bij de sportschool wil opzeggen, moet dan ook weten of zijn abonnement feitelijk niet een lidmaatschap is. Is er geen sprake van een lidmaatschap, dan is de Wet van Dam van toepassing en kan het abonnement na afloop van de eerste vaste periode worden opgezegd met een maximale opzegtermijn van een maand Wat is de omschrijving van een VERDACHTE? Het Wetboek van Strafvordering geeft in artikel 27 een nauwkeurige beschrijving van de verdachte. Als verdachte wordt, voordat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten en omstandigheden, een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit

Strafrechtartikelen afkorten uit het wetboek van

Dat geldt ook bij een ontslag op staande voet. En in het geval de werknemer met het ontslag instemt, hoeft er evenmin sprake te zijn van een redelijke grond. De eis dat er voor een ontslag sprake moet zijn van een redelijke grond is verwoord in artikel 7:669 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Dit lid luidt als volgt: Artikel 7:669 lid 1 B Financiële voordelen uit een beleggings- of pensioenfonds (Art. 31 lid 2 van het Wetboek betreffende Familie en Voogdij).. Huisraad die door beide echtgenoten wordt gebruikt valt ook onder de gemeenschap van goederen als ze werden verworven door erfenis, legaat of schenking, tenzij de erflater of schenker anders bepaalde (Art. 34 van het Wetboek betreffende Familie en Voogdij) Artikel 1465 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 14 juli 1976 en gewijzigd bij de wet van 10 mei 2007, wordt aangevuld met een lid, luidende : Een kind van een van de echtgenoten dat gewoon of ten volle is geadopteerd door de andere echtgenoot, wordt beschouwd als een gemeenschappelijk kind.. Art. 31

Wetboek-online.nl Burgerlijk Wetboek Boek

De vennootschapswetgeving inzake herstructureringen was tot 2012 een wirwar van onduidelijke regelgeving. Door de Wet van 8 januari 2012 werd de Europese fusierichtlijn geïmplementeerd in het Belgisch wetboek. Hiermee werd een eerste stap gezet om het een en ander ter zake op een rijtje te zetten Een stichting is een rechtsperoon die geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een doel te verwezenlijken. Wat het duidelijkst naar voren kwam uit die chat is dat de verschillen tussen vereniging en stichting maar klein zijn, maar dat niemand precies weet wat die verschillen zijn

Wat moet worden verstaan onder het 'instellen van een eis in de hoofdzaak' in de zin van art. 700 lid 3 Rv? Marc Janssen geeft een overzicht van de op dit moment bestaande opvattingen over het begrip 'eis in hoofdzaak' en pleit voor een ruime interpretatie hiervan Nergens in het burgerlijk wetboek vindt men een bepaling over de aannemingsovereenkomst. Wel behoort een aannemingsovereenkomst bij ''huur van werk en diensten''. Hierover vindt men de definitie in artikel 1710 BW: ''Huur van werk is een contract waarbij de ene partij zich verbindt om iets voor de andere te verrichten, tegen betaling van een tussen hen bedongen prijs.'' (Zie. Rv = Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1 Ouderlijk gezag (Titel 14 BW) 1.1 Het ouderlijk gezag omvat voortaan ook de plicht om de ontwikkeling van de band van het kind met de andere ouder te bevorderen (art.247 lid 3 BW). 1.2 Het kind heeft voortaan recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders (lid 4 en 5)

Tegelijkertijd lobbyt de ANVR ook via de ECTAA, de overkoepelende Europese organisatie van reisondernemingen, waar de ANVR lid van is. Een derde niveau van belangenbehartiging is het initiatief om met landen waar de reisbranche vergelijkbaar is met die van Nederland samen op te trekken. De ANVR praat daarom regelmatig met haar. Nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen wijzigt ook spelregels in de VZW. dinsdag 17 september 2019. Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV) wijzigt niet alleen grondig het vennootschapsrecht, ook de VZW wordt geconfronteerd met verscheidene belangrijke wijzigingen. Leden van een VZW, dan wel zij die de. Wat is een feitelijke vereniging? De feitelijke vereniging is conform het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid beheerst door de overeenkomst tussen partijen. Omwille van het zonder rechtspersoonlijkheid functioneren, kan de feitelijke vereniging geen verbintenissen aangaan, geen eigendommen.

wetten.nl - Regeling - Wet arbeidsmarkt in balans ..

Wat is een kindsdeel? Een kindsdeel is het deel in een erfenis waar een kind recht op heeft na het overlijden van de eerste ouder. Dus het kindsdeel is dat deel van de erfenis van de eerste ouder die is overleden waar een kind recht op heeft. Meestal wordt dat niet direct uitbetaald en vaak gebeurt er bij [ Een vermogensrechtelijke verbintenis is een rechtsband tussen twee of meer personen. Deze rechtsband is ontstaan krachtens de wet ingevolge een meer- of eenzijdige rechtshandeling of een andere menselijke gedraging, op grond waarvan de ene(n) jegens de andere(n), vaak over en weer, in geld waardeerbare en juridisch afdwingbare aanspraken kan formuleren Door het fiduciaverbod wordt de overdracht met een doel als omschreven in artikel 3:84 lid 3 BW dus onmogelijk gemaakt. 3 Artikel 3:84 lid 1 BW en HR 5 mei 1950, NJ 1951, 1 (Damhof/Staat). 4 Als een registergoed is geleverd op basis van een overeenkomst die geen geldige titel kan opleveren

In de dagelijkse praktijk worden er aan de lopende band overeenkomsten gesloten, bewust door ondertekening van een contract, maar vaak ook onbewust door het maken van een mondelinge afspraak. Veel van deze overeenkomsten zijn duurovereenkomsten. In dit artikel willen wij u wijzen op de juridische consequenties van de opzegging van duurovereenkomsten en in het bijzonder bij de opzegging van. Het Wetboek voorziet geen afzonderlijke criteria voor 'middelgrote' ondernemingen. Alle ndernemingen die aan bovenstaande definitie voldoen, worden in België traditioneel beschouwd als 'kmo', dus een 'kleine of middelgrote onderneming', ook al spreekt het Wetboek in deze definitie dus enkel van 'kleine' onderneming het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt in verband met de implementatie van Richtlijn De opmaak van het Voorontwerp verdient nog wat aandacht. Zo loopt een aantal artikelen nog tekst van lid 2 van art. 53b Wna te wijzigen in: De notariële akte, bedoeld in het eerste lid, is een elektronische notariële akte. 27 460, vierde lid, of artikel 461, derde lid, op zijn klaagschrift wordt gehoord, wordt bij de verhoren in de gelegenheid gesteld de nodige opmerkingen te maken. Artikel 17 1. Van het onderzoek door de ka ntonrechter in raadkamer wordt door de griffier een proces-verbaal opgemaakt, behelzende de zakelijke i nhoud van de afgelegde verklaringen en va

Commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 5 art

29° collectieve consumentenovereenkomst: een akkoord dat afgesloten wordt binnen de [2 bijzondere raadgevende commissie Verbruik] 2 tussen de consumentenorganisaties en de beroepsorganisaties, en die de relaties regelt tussen ondernemingen en consumenten wat betreft goederen of diensten of categorieën van goederen of diensten Kassa schreef:Als u een tweedehands auto koopt, dan koopt u deze auto in de staat waarin de auto zich op dat moment bevindt.Dit betekent dat u de auto koopt met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Ontdekt u ná de overdracht van de auto een gebrek, dan is het uitgangspunt dat u zelf, als eigenaar van de auto, verantwoordelijk bent voor eventuele gebreken

Volmacht: wat houdt dat precies in? - Flinck Advocate

Art. 1:14 § 1. Onder controle over een vennootschap wordt verstaan, de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van het beleid. § 2. De controle is in rechte en wordt onweerlegbaar vermoed:: 1° wanneer zij voortvloeit uit het bezit van de meerderheid van de. De vraag is wat het voordeel zou zijn om af te wijken van de voorschriften van lid 2, mede gezien het feit dat in geval van beroep op de waarschuwingsplicht het aan de aannemer is om aan te tonen dat hij heeft gewaarschuwd: ook zonder het nieuwe tweede lid zal een waarschuwing dus schriftelijk plaatsvinden Burgerlijk Wetboek Boek 7 Bijzondere overeenkomsten d. de staat van en de vooruitzichten met betrekking tot diens gezondheid voor wat betreft het terrein van het onderzoek of de behandeling. 3. Bij een verstrekking overeenkomstig lid 1 wordt daarvan aantekening gehouden in het dossier In het tweede lid wordt aan het slot een zin toegevoegd, , wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld. 6. In artikel 110, tweede lid, wordt «zijn artikel 129a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 110a, tweede lid, van overeenkomstige toepassing» vervangen door:.

Commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 7 art. 271 langere opzegtermijn of waarbij in strijd met lid 5 onder b een kortere De opzegging moet de geadresseerde daadwerkelijk hebben bereikt (art. 3:37 lid 3 BW). De bewijslast voor wat betreft de correcte adressering rust op de opzegger Vaak is er nog het misverstand dat je als lid van de ondernemingsraad 'ontslagbescherming' hebt. Dat is niet zo. Wel heb je als OR-lid 'bescherming tegen benadeling' (artikel 21 van de WOR) en is er het 'opzegverbod' uit het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:670 lid 4 BW en de uitzonderingen daarop in artikel 7:670a BW) Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek regelt de structuurregeling of het structuurregime in verschillende wetsartikelen. Een bedrijf valt onder de structuurregeling als er aan een aantal criteria qua grootte is voldaan. Een BV of NV dat onder dit regime valt wordt ook wel aangeduid met structuurvennootschap. De ondernemingsraad heeft het recht van aanbeveling van leden van de Raad van. uitdrukkelijk is uitgesloten, staat de minderjarige in alles, wat betrekking heeft op de arbeidsovereenkomst, door hem ingevolge de verleende machtiging aangegaan, met een meerderjarige gelijk, behoudens het bepaalde bij het derde lid van artikel 1614 f. Echte Indien iemand een strafbaar feit pleegt maar dit doet omdat het een ambtelijk bevel is, kan diegene zich beroepen op de rechtvaardigingsgrond bevoegd ambtelijk bevel (art. 43 lid 1 Sr). Een voorbeeld hierbij is dat een persoon op bevel van een agent door rood moet rijden, omdat die agent zo spoedig mogelijk ergens ter plaatse dient te zijn

Wat zijn opzegverboden? Opzegverboden zijn in de wet geregelde gevallen waarbij de werknemer een extra ontslagbescherming geniet. In die gevallen mag de werkgever een arbeidsovereenkomst van de werknemer niet opzeggen, ook al beschikt hij over een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf Arbeidsrecht in het Burgerlijk Wetboek. Het Burgerlijk Wetboek bevat de belangrijkste regels van het arbeidsrecht. Deze regels vind je in boek 7 titel 10 van dit wetboek. Het gaat om bepalingen over het begin en het einde van de arbeids­overeenkomst en regels waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden. Afzonderlijke wetten vullen deze regels aan Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de implementatie van 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 3 Aldus heeft de behandelingsovereenkomst een plaats gekregen in Boek 7 BW, een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek waarin diverse typen overeenkomsten van daarop toegespitste regels zijn voorzien. Zij is daar ondergebracht in een onderafdeling van de regeling van de overeenkomst van opdracht (afdeling 7.7.5 BW) Lid worden; Selecteer een pagina. Wat zijn de wettelijke taken van de commissaris en wat is zijn rol in de praktijk? okt 8, 2014. Bij de structuurvennootschap is een raad van commissarissen verplicht, bij de gewone vennootschap kunnen de statuten bepalen dat er een raad van commissarissen is

Artikel 2 van de wet van 30 juli 2018 heeft artikel 12, § 1, eerste lid, 2°, van het Btw-Wetboek vervangen door een nieuwe bepaling waarbij bepaalde onttrekkingen van goederen om ze om niet te verstrekken, als uitzondering op de basisregel, niet wordt gelijkgesteld met een levering onder bezwarende titel en dus geen aanleiding geven tot btw-heffing Antwoord: Materieel strafrecht: wat is een strafbaar feit, welk gedrag niet toegestaan is en welke personen daarvoor gestraft kunnen worden. (wetboek van Sr) Formeel strafrecht: het strafprocesrecht (wetboek van Sv) Penitentiair recht/sanctierecht: geeft de voorwaarden waaronder bepaalde straffen mogen worden opgelegd

Artikel: In quarantaine na verblijf in het buitenland

Lid - 11 definities - Encycl

Wat betekent het eerste lid van Wetboek van het Strafrecht

Een bijkomende hefboom bestaat erin dat de waarde van vruchtgebruik en blote eigendom objectief kan worden berekend, waarvoor art. 745sexies § 3 van het Burgerlijk Wetboek de grondslag vormt. Indien de vruchtgebruiker nog jong is, zal de blote eigenaar niet veel te verwachten hebben om op korte termijn het gebruik en genot te krijgen, maar zal hij ook slechts een beperkt gedeelte van de. Dat betekent dat een onderneming die geen verslag van betalingen aan overheden openbaar maakt, hoewel zij daartoe wel verplicht is, een overtreding begaat die kan worden gestraft met een geldboete van de vierde categorie als bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht (maximaal € 20.250) Artikel 7:677 lid 1 BW. 1. Ieder der partijen is bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden, onder gelijktijdige mededeling van die reden aan de wederpartij. Toelichting: Dit artikel vormt de juridische basis voor ontslag op staande voet en benoemt de voorwaarden, met uitzondering van de belangenafweging welke. Verdragstekst. Lid 1. De Staten die partij zijn, erkennen dat een geestelijk of lichamelijk gehandicapt kind een volwaardig en behoorlijk leven dient te hebben, in omstandigheden die de waardigheid van het kind verzekeren, zijn zelfstandigheid bevorderen en zijn actieve deelneming aan het gemeenschapsleven vergemakkelijken een kluwen van rechtsregels in het domein van de strafrechtspleging te ontwarren en daarenboven kon ik steeds bij hem terecht voor een goede raad en feedback. Hij stimuleerde me ook in de keuze van het onderwerp van deze masterproef, die me toeliet op juridische ontdekkingstocht te gaan in een vernieuwde tak van het recht, het sociaal strafrecht

Maximale betalingstermijn van 60 dagen: zinvol ofWie waren de prijswinnaars van onze acties op de Jaarmarkt

Als ondernemer kun je onderdeel zijn van een Vereniging van Eigenaren (VvE), bijvoorbeeld met een winkelpand, bedrijfsruimte of appartement. Het is vaak onduidelijk wat wel en niet kan in een VvE. Wie mag er besluiten nemen en wat zijn de wettelijke regels en plichten Op 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. Die nieuwe wet luidt voor ondernemers een nieuw tijdperk in: de besloten vennootschap (bv) wordt dé vennootschapsvorm bij uitstek. Wil je in tien minuten mee zijn met de nieuwe vennootschapswet, dan is deze Snelwijzer jouw ding In artikel 7:220 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn de verplichtingen van de huurder met betrekking tot renovatie geregeld. Onder renovatie wordt verstaan: gedeeltelijke vernieuwing door een verandering of een toevoeging alsmede sloop met vervangende nieuwbouw. Het criterium van renovatie is een verandering aan de woning of het gebouw INLEIDING 4 HOOFDSTUK 1 FIDUCIAVERBOD 6 1.1. HET FIDUCIAVERBOD, ARTIKEL 3:84 LID 3 BW 6 1.2. HET DOEL VAN HET FIDUCIAVERBOD 7 1.2.1. OUD BURGERLIJK WETBOEK: GEEN FIDUCIAVERBOD 7 1.2.2. NIEUW BURGERLIJK WETBOEK: FIDUCIAVERBOD 7 1.2.2.1. Overdracht tot zekerheid 7 1.2.2.2. Overdracht die de strekking mist een goed in het vermogen van de verkrijger t