Home

Artikel 177a Wetboek van Strafrecht

Art. 177 Sr - Artikel 177 Wetboek van Strafrecht - Artikel 177 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft:1°. hij die een ambtenaar een gift of belofte doet dan wel een dienst verleent of aanbiedt met het oogmerk om hem te bewegen in zijn bediening iets te doen of na te laten;2°. hij die een ambtenaar een gift of belofte doet dan wel een dienst verleent of aanbiedt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door deze in. 1 De totale duur van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege gaat een periode van vier jaar niet te boven, tenzij de terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege is opgelegd ter zake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen Artikel 177a Wetboek van Strafrecht. Artikel 177a Strafrecht stond onder titel acht (Misdrijven tegen het openbaar gezag) in het wetboek van Strafrecht. In dit artikel stond de strafbepaling over de omkoping van een ambtenaar Wetboek van Strafrecht. Artikel 177. Artikel 177. 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft: 1 1 Aan degene die bij rechterlijke uitspraak wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld tot een straf of aan wie bij rechterlijke uitspraak een maatregel of een last als bedoeld in artikel 37 wordt opgelegd, of waarbij door de rechter bij de strafoplegging rekening is gehouden met een strafbaar feit, waarvan in de dagvaarding is meegedeeld dat het door de verdachte is erkend en ter kennis van de rechtbank wordt gebracht dan wel jegens wie een strafbeschikking wordt uitgevaardigd.

Indien een van de feiten, omschreven in het eerste en tweede lid, wordt begaan in de uitoefening van enig ambt of beroep, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd en kan ontzetting worden uitgesproken van de uitoefening van het recht het ambt te bekleden of het beroep uit te oefenen en kan de rechter openbaarmaking van zijn uitspraak gelasten verminking van een persoon van het vrouwelijke geslacht die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt; aan een der misdrijven omschreven in de artikelen 138ab, 138b, 139c, 139d, 161sexies, 225, 226, 227 Hij die, kennis dragende van een strafbare samenspanning tot enig misdrijf dan wel van een voornemen tot het plegen van een terroristisch misdrijf op een tijdstip waarop het plegen van dit misdrijf nog kan worden voorkomen, opzettelijk nalaat daarvan tijdig voldoende kennis te geven, hetzij aan de ambtenaren van de justitie of politie, hetzij aan de bedreigde, wordt, indien het misdrijf is gevolgd, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van ten hoogste.

Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (in de rechtspraak vaak afgekort tot Sr of WvSr) vormt samen met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht. Daarnaast staan er misdrijven en overtredingen in bijzondere wetten, zoals de Wegenverkeerswet 1994 , de Opiumwet , de Wet wapens en munitie , de Wet op de economische delicten en de Arbeidsomstandighedenwet Met gelijke straf wordt gestraft hij die aan iemand die, anders dan als ambtenaar, werkzaam is in dienstbetrekking of optreedt als lasthebber, naar aanleiding van hetgeen deze in zijn betrekking of bij de uitvoering van zijn last heeft gedaan of nagelaten dan wel zal doen of nalaten, een gift of belofte doet dan wel een dienst verleent of aanbiedt van die aard of onder zodanige omstandigheden, dat hij redelijkerwijs moet aannemen dat deze handelt in strijd met zijn plicht De meerderjarige, die met een minderjarige van hetzelfde geslacht wiens minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden, ontucht pleegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar

Wat betreft de voorstellen voor de strafmaxima van artikel 177a zij tot slot opgemerkt dat daarbij eveneens als uitgangspunt is genomen dat deze in evenredige verhouding moeten staan tot de straffen die kunnen worden opgelegd bij overtreding van de verwante artikelen 177, 362, 363 en 364 Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie Het artikel dat aanzetten tot haat, discriminatie en geweld jegens personen op grond van ras en godsdienst strafbaar stelt Commentaar op Wetboek van Strafrecht art. 47, 348 en 349 (Strafrecht) Commentaar is bijgewerkt tot 18-07-2016 door mr. dr. J.S. Nan. Gewezen zij nog op de zelfstandige delicten die uitlokken (in ruime zin) verbieden, zie artikel 104, 177, 177a, 203, 204, 362 en 363 Sr en artikel 10a Opw

De wettelijke grondslag voor strafrechtelijke aansprakelijkheid van gemeenten, bestuurders en ambtenaren is artikel 51 Wetboek van Strafrecht. In dit artikel staat dat strafbare feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Als een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon dan kan vervolging worden ingesteld tegen Artikel 65 Oorlogswet voor Nederland Indien de misdrijven, bedoeld bij de artikelen 131 , 132 , 138 , 139 , 141 , 143 , 179 tot en met 182 , 184 , 186 en 187 van het Wetboek van Strafrecht worden begaan gedurende de beperkte of de algemene noodtoestand, kunnen de bij die bepalingen gestelde gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd en kan de naasthogere geldboetecategorie worden opgelegd Samenloop van strafbare feiten: VII: Indiening en intrekking der klachte bij misdrijven alleen op klachte vervolgbaar: VIII: Verval van het recht tot strafvordering en van de straf: IX: Betekenis van sommige in het wetboek voorkomende uitdrukkingen: Slotbepaling: I I: Misdrijven tegen de veiligheid van de Staat: II: Misdrijven tegen de waardigheid van het staatshoofd: II Ingeval van veroordeling tot gevangenisstraf van ten hoogste één jaar, tot hechtenis, vervangende hechtenis daaronder niet begrepen, of tot geldboete, kan de rechter daarbij tevens zowel ten aanzien van die straf als ten aanzien van de opgelegde bijkomende straffen het bevel geven, dat deze geheel of voor een door hem te bepalen gedeelte niet zullen worden ten uitvoer gelegd, tenzij hij later anders mocht gelasten op grond, dat de veroordeelde zich vóór het einde van een bij het bevel te. Artikel 2 De strafwet van Aruba is toepasselijk op ieder die zich binnen Aruba aan enig strafbaar feit schuldig maakt. Artikel 3 De strafwet van Aruba is toepasselijk op ieder die zich buiten Aruba aan boord van een Arubaans vaartuig of luchtvaartuig aan enig strafbaar feit schuldig maakt. Artikel

Art. 177 Sr - Artikel 177 Wetboek van Strafrecht :: Maxius ..

 1. derjarige persoon wegens een feit vallende in de bepaling van een misdrijf of van een der overtredingen bedoeld in de artikelen 503, 504 en 505, kan de rechter, indien het gehouden onderzoek daartoe aanleiding geeft, de schuldige bij zijn uitspraak voor een termijn van ten hoogste een jaar onder toezicht stellen op de in artikel 372 van het Surinaams.
 2. Voor de toepassing van het eerste en tweede lid wordt de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van de uitspraak in verzekering, in voorlopige hechtenis of in detentie in het buitenland ingevolge een Sint Maartens verzoek om uitlevering is doorgebracht onder de termijn begrepen, tenzij die tijd, met toepassing van artikel 102, eerste lid, laatste volzin, van het Wetboek van.
 3. aan een van de misdrijven omschreven in de artikelen 177, 177a, 178, 180, 189, 200, 285a en 361, voor zover bepaalde bij artikel 44, de tijd van achttien jaren wordt overschreden. Wetboek van Strafrecht - BWBR0001854 1
 4. Burgerinfiltratie in de zin van dit Wetboek is het door een meerderjarige persoon die geen politieambtenaar is, burgerinfiltrant genoemd, desgevallend onder een fictieve identiteit, duurzaam en gestuurd contact onderhouden met een of meerdere personen ten aanzien van wie er ernstige aanwijzingen zijn dat zij een van de strafbare feiten plegen of zouden plegen bedoeld in artikel 90ter, §§ 2.
 5. ARTIKEL I Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 14b, derde lid, vervalt. B Na artikel 306 wordt een artikel ingevoegd, luiden de: Artikel 306a Hij die een dier op een mens of op een ander dier aanhitst, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
 6. WET van 14 oktober 1910, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafrecht voor Suriname (G.B. 1911 no. 1), gelijk zi j luidt na de daarin aangeb rachte wijzigingen bij G.B. b. artikel 448a, begaan aan boord van een luchtvaartuig tijdens de vlucht, wanneer d
 7. Het wetboek van strafrecht wordt in dit artikel aangehaald met de afkorting 'WvSr'. Afkortingen van de afzonderlijke wetsartikelen in het wetboek van strafrecht worden afgesloten met 'Sr' De 'boeken' van het wetboek van strafrecht Alle wetsartikelen die in het WvSr staan, zijn in over drie groepen verdeeld

2. Met ten hoogste dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk weigert de gevraagde medewerking, bedoeld in artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba, te verlenen. 3 Wetboek van Strafrecht Het Wetboek van Strafrecht bepaalt onder andere dat u geen discriminerende opmerkingen mag maken. Of uitspraken doen die tot haat of discriminatie aanzetten. Ook mag u niet discrimineren in uw werk of deelnemen aan activiteiten die gericht zijn op discriminatie. Vrijheid van meningsuiting en discriminati Het Wetboek van Strafrecht gaat echter niet over deze procedure, maar puur en alleen over welke misdrijven er gedefinieerd worden in ons land met bijbehorende strafbepalingen. Procedures van strafbepalingen worden omschreven in Wetboek van Strafvordering, die samen met het Wetboek van Strafrecht de basis vormt van het Nederlandse strafrecht

wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafrecht - BWBR000185

 1. Het Openbaar Ministerie bepaalt welke strafbare feiten het voor de strafrechter wil brengen. Deze vervolgingsbeslissing wordt genomen door de officier van justitie. Ben je het daar niet mee eens, dan kent de wet daar een procedure voor. In onder meer artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering staat wat dan de mogelijkheden zijn
 2. Deze van de Nederlandse Antillen overgenomen regeling is o.g.v. art. CLVIII, tweede lid, van de Lv. houdende bepalingen in verband met de invoering van een nieuw Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2014 no. 11) blijven voortbestaan als een uitvoeringsregeling van het nieuwe Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24
 3. Artikel 240a Wetboek van Strafrecht Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een tv-programma of film mogelijk risico's kan bevatten voor kinderen. De leeftijden van Kijkwijzer zijn bedoeld als hulpmiddel en advies, maar: in de openbare ruimte (zoals bij een bioscoop en in een winkel) heeft de overheid een wettelijk gevolg toegekend aan de leeftijdsgrenzen van Kijkwijzer

Opdracht 1 Misdrijven tegen het openbaar gezag Artikel

Zie Wetboek van Strafrecht artikelen 92-103, Wetboek van Strafrecht artikel 105, Wetboek van Strafrecht artikelen 108-110, Wetboek van Strafrecht artikelen 115-116, Wetboek van Strafrecht artikelen 121-124, Wetboek van Strafrecht artikel 129, Wetboek van Strafrecht artikel 355 en Wetboek van Strafrecht artikelen 357-358 Ontoerekeningsvatbaarheid wordt behandeld in artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht ( Sr) en luidt als volgt: Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend. Strikt gezien spreekt de wet hier niet over ontoerekeningsvatbaarheid. Indien immers de schadelijkheid niet kan worden vastgesteld komt men niet toe aan opzet en zijn de overige bestanddelen als een loze letter. De wetgever heeft in ieder geval nadrukkelijk ruimte voor interpretatie overgelaten aan de rechtspraak. Lees verder: De 'toepassing' van artikel 174 Wetboek van Strafrecht door H.J. Gerrits in TBS&H

Wetboek-online.nl Wetboek van Strafrecht Artikel 17

 1. Artikel 461 wetboek van strafrecht artikel 461 wetboek van strafrecht Ik heb op mijn eigen gronden en erf een woon Huis staan dat ik bewoon. Mijn erf is afgesloten door een Hek rondom en er staat bij een tuinhek een officieel Blauw bordje met de tekst verboden toegang, artikel 461 wetboek van strafrecht.
 2. Wanneer de zaak zonder verwijzingsbeschikking voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank, dan wel, in geval van toepassing van artikel 479 en volgende van het Wetboek van Strafvordering, voor het hof van beroep wordt gebracht, wordt het verzoek om rechtsbijstand voor de afgifte van afschriften van stukken uit het dossier, op straffe van verval, binnen acht dagen na de dagvaarding.
 3. Bij Kabinetsmissive van 18 december 2020, no.2020002618, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet.
 4. Artikel 42 van het Wetboek van Strafrecht. Artikel 42 Sr bepaalt dat niet strafbaar is «hij die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.» Als wettelijk voorschrift in de zin van artikel 42 Sr worden aangemerkt voorschriften die een taak of plicht toekennen

Art. 197a Sr - Artikel 197a Wetboek van Strafrecht ..

Kan iemand mij artikel 279 uit het wetboek van strafrecht uitleggen? 1 Hij die opzettelijk een minderjarige onttrekt aan het wettig over hem gesteld gezag of aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over hem uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie

Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antille

Commentaar op Wetboek van Strafrecht art

Loi - We